پرداخت بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی تا 2 ماه آینده

پرداخت بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی تا 2 ماه آینده
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: طی دو ماه آینده بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و واحدهای درمانی پرداخت خواهد شد

پرداخت بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی تا 2 ماه آینده

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: طی دو ماه آینده بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و واحدهای درمانی پرداخت خواهد شد
پرداخت بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی تا 2 ماه آینده

View more posts from this author