پرداخت بیش از 130 میلیارد ریال به گندم‌کاران مازندرانی

پرداخت بیش از 130 میلیارد ریال به گندم‌کاران مازندرانی
سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 کشور گفت: با پیگیری‌های به‌عمل آمده تاکنون 130 میلیارد و 617 میلیون ریال از بهای گندم‌کاران مازندرانی توسط بانک عامل پرداخت شد.

پرداخت بیش از 130 میلیارد ریال به گندم‌کاران مازندرانی

سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 کشور گفت: با پیگیری‌های به‌عمل آمده تاکنون 130 میلیارد و 617 میلیون ریال از بهای گندم‌کاران مازندرانی توسط بانک عامل پرداخت شد.
پرداخت بیش از 130 میلیارد ریال به گندم‌کاران مازندرانی

روزنامه قانون

View more posts from this author