پرداخت تسهیلات ایجاد اشتغال جایگزین برای صاحبان قلیان‌سراهای استان البرز

پرداخت تسهیلات ایجاد اشتغال جایگزین برای صاحبان قلیان‌سراهای استان البرز
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از ارائه تسهیلات 10 تا 20 میلیون تومانی ایجاد اشتغال در جهت تغییر شرایط کار و ایجاد شغل جدید برای صاحبان قلیان‌سراهای استان البرز که اقدام به تغییر شغل در این خصوص کنند، خبر داد.

پرداخت تسهیلات ایجاد اشتغال جایگزین برای صاحبان قلیان‌سراهای استان البرز

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از ارائه تسهیلات 10 تا 20 میلیون تومانی ایجاد اشتغال در جهت تغییر شرایط کار و ایجاد شغل جدید برای صاحبان قلیان‌سراهای استان البرز که اقدام به تغییر شغل در این خصوص کنند، خبر داد.
پرداخت تسهیلات ایجاد اشتغال جایگزین برای صاحبان قلیان‌سراهای استان البرز

View more posts from this author