پرداخت حقوق معوق کارگران شرکت هپکو توسط سازمان خصوصی سازی

پرداخت حقوق معوق کارگران شرکت هپکو توسط سازمان خصوصی سازی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی از پرداخت حقوق معوق کارگران شرکت هپکو توسط سازمان خصوصی سازی خبر داد.

پرداخت حقوق معوق کارگران شرکت هپکو توسط سازمان خصوصی سازی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی از پرداخت حقوق معوق کارگران شرکت هپکو توسط سازمان خصوصی سازی خبر داد.
پرداخت حقوق معوق کارگران شرکت هپکو توسط سازمان خصوصی سازی

View more posts from this author