پرداخت معوض کشت به کشاورزان خوزستانی به دلیل ممنوعیت کشت تابستانه

پرداخت معوض کشت به کشاورزان خوزستانی به دلیل ممنوعیت کشت تابستانه
امام جمعه موقت اهواز گفت: در صورتی که مسئولان به ممنوعیت کشت تابستانه اصرار دارند باید به کشاورزان خوزستانی معوض کشت پرداخت کنند.

پرداخت معوض کشت به کشاورزان خوزستانی به دلیل ممنوعیت کشت تابستانه

امام جمعه موقت اهواز گفت: در صورتی که مسئولان به ممنوعیت کشت تابستانه اصرار دارند باید به کشاورزان خوزستانی معوض کشت پرداخت کنند.
پرداخت معوض کشت به کشاورزان خوزستانی به دلیل ممنوعیت کشت تابستانه

View more posts from this author