پرداخت 2100 میلیارد تومان غرامت برای انهدام پرندگان مبتلا به آنفلوآنزا

پرداخت 2100 میلیارد تومان غرامت برای انهدام پرندگان مبتلا به آنفلوآنزا
مدیرکل دامپزشکی خوزستان گفت: از سال گذشته تاکنون 2100 میلیارد تومان برای انهدام طیور مبتلا به آنفلوآنزای فوق حاد غرامت پرداخت شده است.

پرداخت 2100 میلیارد تومان غرامت برای انهدام پرندگان مبتلا به آنفلوآنزا

مدیرکل دامپزشکی خوزستان گفت: از سال گذشته تاکنون 2100 میلیارد تومان برای انهدام طیور مبتلا به آنفلوآنزای فوق حاد غرامت پرداخت شده است.
پرداخت 2100 میلیارد تومان غرامت برای انهدام پرندگان مبتلا به آنفلوآنزا

View more posts from this author