پردیس صاحب چراغ قرمز شد!

پردیس صاحب چراغ قرمز شد!
سرپرست شهرداری پردیس گفت: نخستین چراغ قرمز شهر 400 هزار نفری پردیس سال آینده در این شهر نصب خواهد شد.

پردیس صاحب چراغ قرمز شد!

سرپرست شهرداری پردیس گفت: نخستین چراغ قرمز شهر 400 هزار نفری پردیس سال آینده در این شهر نصب خواهد شد.
پردیس صاحب چراغ قرمز شد!

View more posts from this author