پرسپولیس، مانند سایر تیم‌های تهرانی در آبادان قربانی می‌شود

پرسپولیس، مانند سایر تیم‌های تهرانی در آبادان قربانی می‌شود
همه تیم‌های تهرانی که در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر به آبادان آمدند در مقابل صنعت نفت شکست خوردند.

پرسپولیس، مانند سایر تیم‌های تهرانی در آبادان قربانی می‌شود

همه تیم‌های تهرانی که در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر به آبادان آمدند در مقابل صنعت نفت شکست خوردند.
پرسپولیس، مانند سایر تیم‌های تهرانی در آبادان قربانی می‌شود

View more posts from this author