پرسپولیس در شرایط روحی، روانی و فیزیکی خوبی قرار دارد/ درخشش در آسیا اولویت سرخ‌پوشان باشد

پرسپولیس در شرایط روحی، روانی و فیزیکی خوبی قرار دارد/ درخشش در آسیا اولویت سرخ‌پوشان باشد
پیشکسوت پرسپولیس گفت: پرسپولیس در شرایط روحی، روانی و فیزیکی خوبی قرار دارد و امروز درخشش در آسیا باید اولویت سرخ‌پوشان باشد.

پرسپولیس در شرایط روحی، روانی و فیزیکی خوبی قرار دارد/ درخشش در آسیا اولویت سرخ‌پوشان باشد

پیشکسوت پرسپولیس گفت: پرسپولیس در شرایط روحی، روانی و فیزیکی خوبی قرار دارد و امروز درخشش در آسیا باید اولویت سرخ‌پوشان باشد.
پرسپولیس در شرایط روحی، روانی و فیزیکی خوبی قرار دارد/ درخشش در آسیا اولویت سرخ‌پوشان باشد

View more posts from this author