پرواز آبادان‌ ـ تهران در انتظار بهبود وضعیت جوی /هنوز پروازی لغو نشده است

پرواز آبادان‌ ـ تهران در انتظار بهبود وضعیت جوی /هنوز پروازی لغو نشده است
معاون فرودگاه بین‌المللی آیت‌الله جمی آبادان گفت: پرواز کیش‌ایر به شماره پرواز 7104 به دلیل کاهش دید افقی به خاطر غلظت ریزگردها هنوز پرواز نکرده است و در انتظار بهبود وضعیت جوی است.

پرواز آبادان‌ ـ تهران در انتظار بهبود وضعیت جوی /هنوز پروازی لغو نشده است

معاون فرودگاه بین‌المللی آیت‌الله جمی آبادان گفت: پرواز کیش‌ایر به شماره پرواز 7104 به دلیل کاهش دید افقی به خاطر غلظت ریزگردها هنوز پرواز نکرده است و در انتظار بهبود وضعیت جوی است.
پرواز آبادان‌ ـ تهران در انتظار بهبود وضعیت جوی /هنوز پروازی لغو نشده است

View more posts from this author