پرواز العراقیه نجف ـ مشهد در اصفهان به زمین نشست

پرواز العراقیه نجف ـ مشهد در اصفهان به زمین نشست
پرواز العراقیه مسیر نجف ـ مشهد به علت بسته شدن باند فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد، ساعت 19:45 در فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان به زمین نشست.

پرواز العراقیه نجف ـ مشهد در اصفهان به زمین نشست

پرواز العراقیه مسیر نجف ـ مشهد به علت بسته شدن باند فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد، ساعت 19:45 در فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان به زمین نشست.
پرواز العراقیه نجف ـ مشهد در اصفهان به زمین نشست

View more posts from this author