پرواز «زن» «بور» آلمانی به همدان/ غوغای ملكه!

پرواز «زن» «بور» آلمانی به همدان/ غوغای ملكه!
علي عطاييان؛ دارنده تنها مرکز آموزش تخصصی تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل در غرب آسيا در سنگستان همدان از شيريني‌هاي زنبورداري آن هم با وجود ملكه كارنيكا گفت و روزهاي شيرين‌تري كه با اين صنعت در انتظار كشور است، البته در صورت حمايت!

پرواز «زن» «بور» آلمانی به همدان/ غوغای ملكه!

علي عطاييان؛ دارنده تنها مرکز آموزش تخصصی تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل در غرب آسيا در سنگستان همدان از شيريني‌هاي زنبورداري آن هم با وجود ملكه كارنيكا گفت و روزهاي شيرين‌تري كه با اين صنعت در انتظار كشور است، البته در صورت حمايت!
پرواز «زن» «بور» آلمانی به همدان/ غوغای ملكه!

View more posts from this author