پرواز مشهد ـ کرمانشاه زمین‌گیر شد

پرواز مشهد ـ کرمانشاه زمین‌گیر شد
هواپیمای پرواز مشهد ـ کرمانشاه هواپیمایی ایران ایرتور به دلیل برخورد پرنده به بال هواپیما در مشهد زمین‌گیر شد.

پرواز مشهد ـ کرمانشاه زمین‌گیر شد

هواپیمای پرواز مشهد ـ کرمانشاه هواپیمایی ایران ایرتور به دلیل برخورد پرنده به بال هواپیما در مشهد زمین‌گیر شد.
پرواز مشهد ـ کرمانشاه زمین‌گیر شد

View more posts from this author