پرونده مسکن مهر تا شهریور 97 بسته می‌شود

پرونده مسکن مهر تا شهریور 97 بسته می‌شود
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سهمیه باقیمانده واحدهای مسکن مهر تا پایان شهریورماه سال 97 کامل و به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

پرونده مسکن مهر تا شهریور 97 بسته می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سهمیه باقیمانده واحدهای مسکن مهر تا پایان شهریورماه سال 97 کامل و به متقاضیان تحویل داده می‌شود.
پرونده مسکن مهر تا شهریور 97 بسته می‌شود

View more posts from this author