پرونده مسکن مهر در سال 97 بسته می‌شود؟

پرونده مسکن مهر در سال 97 بسته می‌شود؟
وعده‌های سرخرمن مسؤولان در مورد اتمام پروژه‌های مسکن مهر سناریوی ادامه‌داری است که از سال 94 تا به امروز تمدید می شود.

پرونده مسکن مهر در سال 97 بسته می‌شود؟

وعده‌های سرخرمن مسؤولان در مورد اتمام پروژه‌های مسکن مهر سناریوی ادامه‌داری است که از سال 94 تا به امروز تمدید می شود.
پرونده مسکن مهر در سال 97 بسته می‌شود؟

View more posts from this author