پروژه‌های بخش معدن استان سمنان مورد توجه قرار گیرد

پروژه‌های بخش معدن استان سمنان مورد توجه قرار گیرد
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار سمنان گفت: پروژه‌های بخش معدن می‌تواند شرایط اقتصادی را متحول کند و باید مورد توجه قرار گیرد.

پروژه‌های بخش معدن استان سمنان مورد توجه قرار گیرد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار سمنان گفت: پروژه‌های بخش معدن می‌تواند شرایط اقتصادی را متحول کند و باید مورد توجه قرار گیرد.
پروژه‌های بخش معدن استان سمنان مورد توجه قرار گیرد

View more posts from this author