پروژه دو خطه کردن راه آهن زنجان – قزوین در سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد

پروژه دو خطه کردن راه آهن زنجان – قزوین در سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد
مدیرکل راه‌آهن شمال‌غرب کشور گفت: راه‌آهن آذربایجان فقط در محدوده استان زنجان – قزوین و قزوین – تهران دو خطه می‌شود که محدوده استان زنجان در سه قطعه به سه پیمانکار واگذار شده و طی سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

پروژه دو خطه کردن راه آهن زنجان – قزوین در سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد

مدیرکل راه‌آهن شمال‌غرب کشور گفت: راه‌آهن آذربایجان فقط در محدوده استان زنجان – قزوین و قزوین – تهران دو خطه می‌شود که محدوده استان زنجان در سه قطعه به سه پیمانکار واگذار شده و طی سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.
پروژه دو خطه کردن راه آهن زنجان – قزوین در سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد

گوشی موبایل

View more posts from this author