پروژه 4 خطه کردن محور اهواز- ایذه نیازمند سالانه 20 میلیارد تومان است

پروژه 4 خطه کردن محور اهواز- ایذه نیازمند سالانه 20 میلیارد تومان است
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای پروژه 4 خطه کردن محور اهواز- ایذه سالانه 20 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شد که بر همین اساس 10 سال ساخت این مسیر به طول خواهد انجامید.

پروژه 4 خطه کردن محور اهواز- ایذه نیازمند سالانه 20 میلیارد تومان است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای پروژه 4 خطه کردن محور اهواز- ایذه سالانه 20 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شد که بر همین اساس 10 سال ساخت این مسیر به طول خواهد انجامید.
پروژه 4 خطه کردن محور اهواز- ایذه نیازمند سالانه 20 میلیارد تومان است

View more posts from this author