پرویز هادی به دنبال طلای سنگین‌ وزن رقابت‌های بین‌المللی جام تختی

پرویز هادی به دنبال طلای سنگین‌ وزن رقابت‌های بین‌المللی جام تختی
پرویز هادی در دومین کشتی خود در رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی با اقتدار به پیروزی رسید.

پرویز هادی به دنبال طلای سنگین‌ وزن رقابت‌های بین‌المللی جام تختی

پرویز هادی در دومین کشتی خود در رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی با اقتدار به پیروزی رسید.
پرویز هادی به دنبال طلای سنگین‌ وزن رقابت‌های بین‌المللی جام تختی

View more posts from this author