پست برق شهرک صنعتی گرمسار بهره‌برداری شد

پست برق شهرک صنعتی گرمسار بهره‌برداری شد
پست برق شهرک صنعتی گرمسار با حضور وزیر نیرو و جمعی از مسؤولان استانی و کشوری بهره‌برداری شد.

پست برق شهرک صنعتی گرمسار بهره‌برداری شد

پست برق شهرک صنعتی گرمسار با حضور وزیر نیرو و جمعی از مسؤولان استانی و کشوری بهره‌برداری شد.
پست برق شهرک صنعتی گرمسار بهره‌برداری شد

View more posts from this author