پس از گذشت 28 سال به وعده‌ها وفا نشد…!

پس از گذشت 28 سال به وعده‌ها وفا نشد…!
بزرگترین محله شهر جاسک با گذشت 28 سال از ثبت نام اشتراک تلفن خانگی و در سایه غفلت مسؤولان مخابرات ایران و استان هم‌چنان در انتظار به‌سر می‌برند.

پس از گذشت 28 سال به وعده‌ها وفا نشد…!

بزرگترین محله شهر جاسک با گذشت 28 سال از ثبت نام اشتراک تلفن خانگی و در سایه غفلت مسؤولان مخابرات ایران و استان هم‌چنان در انتظار به‌سر می‌برند.
پس از گذشت 28 سال به وعده‌ها وفا نشد…!

بک لینک رنک 6

پرس نیوز

View more posts from this author