پشتیبانی جمهوری اسلامی از ملت‌های مظلوم ادامه دارد/ عزت و آبروی کشور در گرو مقاومت است

پشتیبانی جمهوری اسلامی از ملت‌های مظلوم ادامه دارد/ عزت و آبروی کشور در گرو مقاومت است
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید پشتیبانی ما از ملت‌های مظلوم منطقه از بین رود، گفت: عزت و آبروی کشور در گرو مقاومتی است که ایران در برابر دشمنان تا امروز آن را ادامه داده است.

پشتیبانی جمهوری اسلامی از ملت‌های مظلوم ادامه دارد/ عزت و آبروی کشور در گرو مقاومت است

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید پشتیبانی ما از ملت‌های مظلوم منطقه از بین رود، گفت: عزت و آبروی کشور در گرو مقاومتی است که ایران در برابر دشمنان تا امروز آن را ادامه داده است.
پشتیبانی جمهوری اسلامی از ملت‌های مظلوم ادامه دارد/ عزت و آبروی کشور در گرو مقاومت است

View more posts from this author