پلاک‎کوبی 20 هزار رأس دام سنگین در جنوب کرمان

پلاک‎کوبی 20 هزار رأس دام سنگین در جنوب کرمان
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: از آغاز اجرای طرح هویت‎گذاری تاکنون حدود 20 هزار رأس دام سنگین پلاک‎کوبی شده است.

پلاک‎کوبی 20 هزار رأس دام سنگین در جنوب کرمان

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: از آغاز اجرای طرح هویت‎گذاری تاکنون حدود 20 هزار رأس دام سنگین پلاک‎کوبی شده است.
پلاک‎کوبی 20 هزار رأس دام سنگین در جنوب کرمان

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author