پلمب 42 واحد متخلف در کشور/ کاهش جعل علامت استاندارد در کشور

پلمب 42 واحد متخلف در کشور/ کاهش جعل علامت استاندارد در کشور
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد از پلمب 42 واحد متخلف در کشور خبر داد و گفت: در سال گذشته 350 هزار مورد بازرسی از مراکز عرضه کالا انجام شده است.

پلمب 42 واحد متخلف در کشور/ کاهش جعل علامت استاندارد در کشور

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد از پلمب 42 واحد متخلف در کشور خبر داد و گفت: در سال گذشته 350 هزار مورد بازرسی از مراکز عرضه کالا انجام شده است.
پلمب 42 واحد متخلف در کشور/ کاهش جعل علامت استاندارد در کشور

View more posts from this author