پل‌های عابر پیاده باید مکانیزه و با طرح‌های زیبا اجرا شود

پل‌های عابر پیاده باید مکانیزه و با طرح‌های زیبا اجرا شود
عضو شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: پل‌های عابر پیاده در اردبیل اغلب به شکل‌های سنتی و قدیمی نصب شده و باید به صورت مکانیزه و با سیمای مناسب تجهیز و نوسازی شوند.

پل‌های عابر پیاده باید مکانیزه و با طرح‌های زیبا اجرا شود

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: پل‌های عابر پیاده در اردبیل اغلب به شکل‌های سنتی و قدیمی نصب شده و باید به صورت مکانیزه و با سیمای مناسب تجهیز و نوسازی شوند.
پل‌های عابر پیاده باید مکانیزه و با طرح‌های زیبا اجرا شود

خرم خبر

View more posts from this author