پورموسوی با فولاد قرارداد دارد/ فصل را با برد به پایان می‌رسانیم

پورموسوی با فولاد قرارداد دارد/ فصل را با برد به پایان می‌رسانیم
مربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: پورموسوی با باشگاه قرارداد دارد و اگر وی قابل بداند ما نیز سال آینده در خدمت فولاد خواهیم بود.

پورموسوی با فولاد قرارداد دارد/ فصل را با برد به پایان می‌رسانیم

مربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: پورموسوی با باشگاه قرارداد دارد و اگر وی قابل بداند ما نیز سال آینده در خدمت فولاد خواهیم بود.
پورموسوی با فولاد قرارداد دارد/ فصل را با برد به پایان می‌رسانیم

View more posts from this author