پوشش 30 درصدی بیمه روستاییان و عشایر در کشور/ 170 هزار بازمانده عشایری از تحصیل

پوشش 30 درصدی بیمه روستاییان و عشایر در کشور/ 170 هزار بازمانده عشایری از تحصیل
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خراسان شمالی از تعداد حدود یک میلیون و 600 هزار بیمه‌شده روستایی و عشایری خبر داد که تنها 30 درصد این مجموعه را در برمی‌گیرد.

پوشش 30 درصدی بیمه روستاییان و عشایر در کشور/ 170 هزار بازمانده عشایری از تحصیل

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خراسان شمالی از تعداد حدود یک میلیون و 600 هزار بیمه‌شده روستایی و عشایری خبر داد که تنها 30 درصد این مجموعه را در برمی‌گیرد.
پوشش 30 درصدی بیمه روستاییان و عشایر در کشور/ 170 هزار بازمانده عشایری از تحصیل

View more posts from this author