پیاده‌روی اربعین عراق را از گلوی داعش و آمریکا بیرون کشید/ برخی به دنبال سنگ‌اندازی در مراسم اربعین هستند

پیاده‌روی اربعین عراق را از گلوی داعش و آمریکا بیرون کشید/ برخی به دنبال سنگ‌اندازی در مراسم اربعین هستند
عضو فراکسیون روحانیت مجلس گفت: پیاده‌روی اربعین توانست عراق را از گلوی داعش و آمریکا بیرون آورده و جریان تکفیری را در منطقه منزوی کند.

پیاده‌روی اربعین عراق را از گلوی داعش و آمریکا بیرون کشید/ برخی به دنبال سنگ‌اندازی در مراسم اربعین هستند

عضو فراکسیون روحانیت مجلس گفت: پیاده‌روی اربعین توانست عراق را از گلوی داعش و آمریکا بیرون آورده و جریان تکفیری را در منطقه منزوی کند.
پیاده‌روی اربعین عراق را از گلوی داعش و آمریکا بیرون کشید/ برخی به دنبال سنگ‌اندازی در مراسم اربعین هستند

View more posts from this author