پیدا شدن جسدی با هویت نامعلوم در تنگ درکش ورکش

پیدا شدن جسدی با هویت نامعلوم در تنگ درکش ورکش
مسؤول روابط‌ عمومی نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: جسد مردی 40 ساله در تنگ درکش ورکش پیدا و برای تشخیص هویت و علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.

پیدا شدن جسدی با هویت نامعلوم در تنگ درکش ورکش

مسؤول روابط‌ عمومی نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: جسد مردی 40 ساله در تنگ درکش ورکش پیدا و برای تشخیص هویت و علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.
پیدا شدن جسدی با هویت نامعلوم در تنگ درکش ورکش

View more posts from this author