پیروزی بانک حکمت، کرمان موتور و تاپیس مقابل رقبا

پیروزی بانک حکمت، کرمان موتور و تاپیس مقابل رقبا
رئیس هیأت تنیس استان خراسان رضوی گفت: روز دوم از دور برگشت چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر تنیس مردان کشور جام خلیج فارس در مشهد پایان یافت.

پیروزی بانک حکمت، کرمان موتور و تاپیس مقابل رقبا

رئیس هیأت تنیس استان خراسان رضوی گفت: روز دوم از دور برگشت چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر تنیس مردان کشور جام خلیج فارس در مشهد پایان یافت.
پیروزی بانک حکمت، کرمان موتور و تاپیس مقابل رقبا

View more posts from this author