پیروزی شاگردان ژنرال نِکو در وطنی/ نکونام در نخستین گام پیروز میدان شد

پیروزی شاگردان ژنرال نِکو در وطنی/ نکونام در نخستین گام پیروز میدان شد
جواد نکونام توانست در نخستین گام مربیگری خود در نساجی، امید را در دل هواداران این تیم زنده و با پیروزی مقابل مس کرمان ورزشگاه شهید وطنی را ترک کند.

پیروزی شاگردان ژنرال نِکو در وطنی/ نکونام در نخستین گام پیروز میدان شد

جواد نکونام توانست در نخستین گام مربیگری خود در نساجی، امید را در دل هواداران این تیم زنده و با پیروزی مقابل مس کرمان ورزشگاه شهید وطنی را ترک کند.
پیروزی شاگردان ژنرال نِکو در وطنی/ نکونام در نخستین گام پیروز میدان شد

View more posts from this author