پیشرفت فیزیکی پروژه آبیاری مدرن پلدشت به 76 درصد رسید

پیشرفت فیزیکی پروژه آبیاری مدرن پلدشت به 76 درصد رسید
نماینده مردم ماکو، چالدران، پلدشت و شوط در مجلس گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه آبیاری مدرن پلدشت به 76 درصد رسید.

پیشرفت فیزیکی پروژه آبیاری مدرن پلدشت به 76 درصد رسید

نماینده مردم ماکو، چالدران، پلدشت و شوط در مجلس گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه آبیاری مدرن پلدشت به 76 درصد رسید.
پیشرفت فیزیکی پروژه آبیاری مدرن پلدشت به 76 درصد رسید

View more posts from this author