پیشرفت و حل معضلات کشور نیاز به اصلاحات ریشه‌ای دارد/ سیاست‌گذاری‌های کشور باید مبنای علمی قوی داشته باشد

پیشرفت و حل معضلات کشور نیاز به اصلاحات ریشه‌ای دارد/ سیاست‌گذاری‌های کشور باید مبنای علمی قوی داشته باشد
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه پیشرفت و حل معضلات کشور نیاز به اصلاحات ریشه‌ای و ساختاری دارد، بر نقش دانشگاهیان و نخبگان علمی در این عرصه تأکید کرد.

پیشرفت و حل معضلات کشور نیاز به اصلاحات ریشه‌ای دارد/ سیاست‌گذاری‌های کشور باید مبنای علمی قوی داشته باشد

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه پیشرفت و حل معضلات کشور نیاز به اصلاحات ریشه‌ای و ساختاری دارد، بر نقش دانشگاهیان و نخبگان علمی در این عرصه تأکید کرد.
پیشرفت و حل معضلات کشور نیاز به اصلاحات ریشه‌ای دارد/ سیاست‌گذاری‌های کشور باید مبنای علمی قوی داشته باشد

View more posts from this author