پیشنهاد جالب قاضی‌پور برای نهادینه‌سازی فرهنگ تولیدات ملی

پیشنهاد جالب قاضی‌پور برای نهادینه‌سازی فرهنگ تولیدات ملی
نماینده مردم ارومیه در مجلس، پیشنهاد جالبی را برای نهادینه‌سازی فرهنگ تولیدات ملی و حمایت از کالای ایرانی مطرح کرد.

پیشنهاد جالب قاضی‌پور برای نهادینه‌سازی فرهنگ تولیدات ملی

نماینده مردم ارومیه در مجلس، پیشنهاد جالبی را برای نهادینه‌سازی فرهنگ تولیدات ملی و حمایت از کالای ایرانی مطرح کرد.
پیشنهاد جالب قاضی‌پور برای نهادینه‌سازی فرهنگ تولیدات ملی

View more posts from this author