پیشنهاد قاضی‌پور برای نهادینه‌سازی فرهنگ تولیدات ملی

پیشنهاد قاضی‌پور برای نهادینه‌سازی فرهنگ تولیدات ملی
نماینده مردم ارومیه در مجلس، پیشنهادی را برای نهادینه‌سازی فرهنگ تولیدات ملی و حمایت از کالای ایرانی مطرح کرد.

پیشنهاد قاضی‌پور برای نهادینه‌سازی فرهنگ تولیدات ملی

نماینده مردم ارومیه در مجلس، پیشنهادی را برای نهادینه‌سازی فرهنگ تولیدات ملی و حمایت از کالای ایرانی مطرح کرد.
پیشنهاد قاضی‌پور برای نهادینه‌سازی فرهنگ تولیدات ملی

View more posts from this author