پیشنهاد واگذاری شرکت‌های صندوق بازنشستگی به صورت اجاره به شرط تملیک/ بازنگری در نحوه واگذاری بنگاه‌ها دولتی به بخش خصوصی

پیشنهاد واگذاری شرکت‌های صندوق بازنشستگی به صورت اجاره به شرط تملیک/ بازنگری در نحوه واگذاری بنگاه‌ها دولتی به بخش خصوصی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با واگذاری شرکت‌ها به روش اجاره به شرط تملیک می‌توان باری از دوش صندوق‌های بازنشستگی برداشت.

پیشنهاد واگذاری شرکت‌های صندوق بازنشستگی به صورت اجاره به شرط تملیک/ بازنگری در نحوه واگذاری بنگاه‌ها دولتی به بخش خصوصی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با واگذاری شرکت‌ها به روش اجاره به شرط تملیک می‌توان باری از دوش صندوق‌های بازنشستگی برداشت.
پیشنهاد واگذاری شرکت‌های صندوق بازنشستگی به صورت اجاره به شرط تملیک/ بازنگری در نحوه واگذاری بنگاه‌ها دولتی به بخش خصوصی

View more posts from this author