پیش‌بینی موج ترافیکی سنگین سفرهای برگشت در محورهای مازندران

پیش‌بینی موج ترافیکی سنگین سفرهای برگشت در محورهای مازندران
مدیر مرکز مدیریت راه‌های استان مازندران گفت: احتمال ترافیک‌های سنگین و وقوع تاخیر در راه های مواصلاتی استان به‌ویژه محورهای خروجی کندوان، هراز و سوادکوه وجود خواهد داشت.

پیش‌بینی موج ترافیکی سنگین سفرهای برگشت در محورهای مازندران

مدیر مرکز مدیریت راه‌های استان مازندران گفت: احتمال ترافیک‌های سنگین و وقوع تاخیر در راه های مواصلاتی استان به‌ویژه محورهای خروجی کندوان، هراز و سوادکوه وجود خواهد داشت.
پیش‌بینی موج ترافیکی سنگین سفرهای برگشت در محورهای مازندران

View more posts from this author