پیش‌نیازهای فیلترینگ شبکه‌های غیربومی

پیش‌نیازهای فیلترینگ شبکه‌های غیربومی
کارشناس مسائل اجتماعی معتقد است برای فیلترینگ شبکه‌های غیر بومی باید پیش‌نیازهای آن را تامین و در کنار آن برنامه‌های مکمل اعم از فنی و فرهنگی را در دستور کار داشت.

پیش‌نیازهای فیلترینگ شبکه‌های غیربومی

کارشناس مسائل اجتماعی معتقد است برای فیلترینگ شبکه‌های غیر بومی باید پیش‌نیازهای آن را تامین و در کنار آن برنامه‌های مکمل اعم از فنی و فرهنگی را در دستور کار داشت.
پیش‌نیازهای فیلترینگ شبکه‌های غیربومی

View more posts from this author