پیکرهای 30 تن از سرنشینان هواپیمای مسافربری قابل مشاهده است

پیکرهای 30 تن از سرنشینان هواپیمای مسافربری قابل مشاهده است
به گفته یکی از کوهنوردان حاضر در محل پیکرهای 30 تن از سرنشینان هواپیمای مسافربری قابل مشاهده و پیکر 15 تن از جانباختگان قابل شناسایی است.

پیکرهای 30 تن از سرنشینان هواپیمای مسافربری قابل مشاهده است

به گفته یکی از کوهنوردان حاضر در محل پیکرهای 30 تن از سرنشینان هواپیمای مسافربری قابل مشاهده و پیکر 15 تن از جانباختگان قابل شناسایی است.
پیکرهای 30 تن از سرنشینان هواپیمای مسافربری قابل مشاهده است

View more posts from this author