پیکر دومین صیاد مفقودشده در دریای مازندران پیدا شد

پیکر دومین صیاد مفقودشده در دریای مازندران پیدا شد
رئیس هیأت نجات غریق و غواصی مازندران گفت: پیکر دومین صیاد مفقودشده در دریای مازندران پیدا شده است.

پیکر دومین صیاد مفقودشده در دریای مازندران پیدا شد

رئیس هیأت نجات غریق و غواصی مازندران گفت: پیکر دومین صیاد مفقودشده در دریای مازندران پیدا شده است.
پیکر دومین صیاد مفقودشده در دریای مازندران پیدا شد

View more posts from this author