پیکر شهید امامی روی دستان بهارستانی‌ها تشییع شد

پیکر شهید امامی روی دستان بهارستانی‌ها تشییع شد
پیکر مطهر شهید رضا امامی با حضور پرشور مردم و مسؤولان بهارستان تشییع شد.

پیکر شهید امامی روی دستان بهارستانی‌ها تشییع شد

پیکر مطهر شهید رضا امامی با حضور پرشور مردم و مسؤولان بهارستان تشییع شد.
پیکر شهید امامی روی دستان بهارستانی‌ها تشییع شد

View more posts from this author