پیکر مطهر شهید قدرت‌الله طحانیان پس از 35 سال شناسایی شد

پیکر مطهر شهید قدرت‌الله طحانیان پس از 35 سال شناسایی شد
پیکر مطهر شهید قدرت‌الله طحانیان بعد از 35 سال شناسایی شد و به زودی فضای شهر سمنان را معطر می‌کند.

پیکر مطهر شهید قدرت‌الله طحانیان پس از 35 سال شناسایی شد

پیکر مطهر شهید قدرت‌الله طحانیان بعد از 35 سال شناسایی شد و به زودی فضای شهر سمنان را معطر می‌کند.
پیکر مطهر شهید قدرت‌الله طحانیان پس از 35 سال شناسایی شد

View more posts from this author