پیکر 2 شهید در کازرون تشییع می‌شود

پیکر 2 شهید در کازرون تشییع می‌شود
پیکر پاک شهیدان محمد اژدری و ابوالقاسم رضایی بعد از سال‌ها انتظار در شهرستان کازرون تشییع می‌شود.

پیکر 2 شهید در کازرون تشییع می‌شود

پیکر پاک شهیدان محمد اژدری و ابوالقاسم رضایی بعد از سال‌ها انتظار در شهرستان کازرون تشییع می‌شود.
پیکر 2 شهید در کازرون تشییع می‌شود

View more posts from this author