پیگیری برقراری پرواز مستقیم اصفهان ـ مادرید/ تأکید بر مشترکات صنعتی اصفهان و اسپانیا

پیگیری برقراری پرواز مستقیم اصفهان ـ مادرید/ تأکید بر مشترکات صنعتی اصفهان و اسپانیا
وزیر امور خارجه اسپانیا ضمن تایید پیشنهاد استاندار در برقراری پرواز مستقیم مادرید ـ اصفهان،گفت: مادرید می‌تواند قطبی برای انتقال گردشگران آمریکای لاتین به اصفهان باشد و مؤکداً این موضوع را پیگیری می‌کنم.

پیگیری برقراری پرواز مستقیم اصفهان ـ مادرید/ تأکید بر مشترکات صنعتی اصفهان و اسپانیا

وزیر امور خارجه اسپانیا ضمن تایید پیشنهاد استاندار در برقراری پرواز مستقیم مادرید ـ اصفهان،گفت: مادرید می‌تواند قطبی برای انتقال گردشگران آمریکای لاتین به اصفهان باشد و مؤکداً این موضوع را پیگیری می‌کنم.
پیگیری برقراری پرواز مستقیم اصفهان ـ مادرید/ تأکید بر مشترکات صنعتی اصفهان و اسپانیا

View more posts from this author