چالش اصلی صادرکنندگان ایرانی در صادرات کالا به قطر

چالش اصلی صادرکنندگان ایرانی در صادرات کالا به قطر
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم گفت: صادرات ایران به قطر وضعیت خوبی ندارد، دلیل این مسئله گران تمام شدن تولید کالا در کشورمان است.

چالش اصلی صادرکنندگان ایرانی در صادرات کالا به قطر

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم گفت: صادرات ایران به قطر وضعیت خوبی ندارد، دلیل این مسئله گران تمام شدن تولید کالا در کشورمان است.
چالش اصلی صادرکنندگان ایرانی در صادرات کالا به قطر

View more posts from this author