چاه قیم شهرستان قدس وارد مدار بهره‌برداری شد

چاه قیم شهرستان قدس وارد مدار بهره‌برداری شد
مدیر امور آبفای شهرستان قدس گفت: چاه قیم شهرستان قدس وارد مدار بهره‌برداری شد.

چاه قیم شهرستان قدس وارد مدار بهره‌برداری شد

مدیر امور آبفای شهرستان قدس گفت: چاه قیم شهرستان قدس وارد مدار بهره‌برداری شد.
چاه قیم شهرستان قدس وارد مدار بهره‌برداری شد

بک لینک قوی

View more posts from this author