چاپ موسوعه حوزه و روحانیت

چاپ موسوعه حوزه و روحانیت
مدیر مؤسسه لوح و قلم گفت: موسوعه حوزه و روحانیت شامل مطالبات و رهنمودهای حوزوی مقام معظم رهبری در چاپ نخست در 15 جلد منتشر شد.

چاپ موسوعه حوزه و روحانیت

مدیر مؤسسه لوح و قلم گفت: موسوعه حوزه و روحانیت شامل مطالبات و رهنمودهای حوزوی مقام معظم رهبری در چاپ نخست در 15 جلد منتشر شد.
چاپ موسوعه حوزه و روحانیت

View more posts from this author