چرا شورای شهر اصفهان، شورای شهرداری هم نیست/ پارلمان شهر اسیر موفقیت شده

چرا شورای شهر اصفهان، شورای شهرداری هم نیست/ پارلمان شهر اسیر موفقیت شده
احساس می‌شود شورای شهر اصفهان تبدیل به یک مجموعه فرهمند و اسیر موفقیت شده که خود را بی‌عیب و نقص می‌داند و یا از نقد و نظر در گریز است.

چرا شورای شهر اصفهان، شورای شهرداری هم نیست/ پارلمان شهر اسیر موفقیت شده

احساس می‌شود شورای شهر اصفهان تبدیل به یک مجموعه فرهمند و اسیر موفقیت شده که خود را بی‌عیب و نقص می‌داند و یا از نقد و نظر در گریز است.
چرا شورای شهر اصفهان، شورای شهرداری هم نیست/ پارلمان شهر اسیر موفقیت شده

بک لینک رنک 5

wolrd press news

View more posts from this author