چشم‌انداز رشد 20 درصدی اماکن ورزشی دانشگاه‌ها در سال 97/ نیمی از دانشجویان بدون فعالیت مطلوب ورزشی

چشم‌انداز رشد 20 درصدی اماکن ورزشی دانشگاه‌ها در سال 97/ نیمی از دانشجویان بدون فعالیت مطلوب ورزشی
مدیرکل تربیت‌بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به چشم‌انداز رشد 20 درصدی اماکن ورزشی دانشگاه‌ها طی سال 97 گفت: تقریباً نیمی از دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی حاضر هستند که این میزان راضی‌کننده نیست و هنوز از حد مطلوب فاصله‌ داریم.

چشم‌انداز رشد 20 درصدی اماکن ورزشی دانشگاه‌ها در سال 97/ نیمی از دانشجویان بدون فعالیت مطلوب ورزشی

مدیرکل تربیت‌بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به چشم‌انداز رشد 20 درصدی اماکن ورزشی دانشگاه‌ها طی سال 97 گفت: تقریباً نیمی از دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی حاضر هستند که این میزان راضی‌کننده نیست و هنوز از حد مطلوب فاصله‌ داریم.
چشم‌انداز رشد 20 درصدی اماکن ورزشی دانشگاه‌ها در سال 97/ نیمی از دانشجویان بدون فعالیت مطلوب ورزشی

View more posts from this author