چشم کارگران پلی‌اکریل به آب‌های دریا/ مواد اولیه نرسید، کارگران همچنان بیکارند

چشم کارگران پلی‌اکریل به آب‌های دریا/ مواد اولیه نرسید، کارگران همچنان بیکارند
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان با اشاره به تداوم پوشش بیمه بیکاری کارگران پلی‌اکریل تا پایان سال 96 گفت: با توجه به تأخیر پیش آمده در حمل و نقل دریایی، مواد اولیه خریداری شده هنوز به کشور وارد نشده است.

چشم کارگران پلی‌اکریل به آب‌های دریا/ مواد اولیه نرسید، کارگران همچنان بیکارند

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان با اشاره به تداوم پوشش بیمه بیکاری کارگران پلی‌اکریل تا پایان سال 96 گفت: با توجه به تأخیر پیش آمده در حمل و نقل دریایی، مواد اولیه خریداری شده هنوز به کشور وارد نشده است.
چشم کارگران پلی‌اکریل به آب‌های دریا/ مواد اولیه نرسید، کارگران همچنان بیکارند

View more posts from this author